Thông báo về việc đăng ký kế hoạch học tập và đăng ký môn học trong học kỳ dự thính 2/2016-2017 hệ ĐH & CĐ chính quy