Thông báo Về việc đăng ký môn học trong HK dự thính 2/2016-2017 cho sinh viên các lớp ĐH - CĐ ngoài giờ hành chính (liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2)