ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2015-2016

ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2015-2016

 

 

1/ Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của rủi ro công nghệ thông tin đến chất lượng thông tin kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Nội dung đề tài: xem tại đây

Giải thưởng đã đạt được:

$    - Đề tài giải NHÌ cấp Trường

      - Dự thi EUREKA cấp Thành

 

GVHD: ThS. Đồng Quang Chung

Nhóm tác giả: Lớp 13020110

    Trương Thảo Trang

    Vương Gia Mỹ

    Võ Thị Thanh Vy

 

2/ Đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn khung thời gian khấu hao tài sản cố định: Thực nghiệm tại các công ty niêm yết trên sàn HOSE

 

Nội dung đề tài: xem tại đây

Giải thưởng đã đạt được:

       - Đề tài giải BA cấp Trường

$     - Dự thi EUREKA cấp Thành

 

GVHD: TS. Lê Thị Mỹ Hạnh

Nhóm tác giả: Lớp 13020101

    Ngô Thị Mộng Tuyền

    Lê Thị Tuyết Nhung

    Phan Nguyễn Thảo Ly

 

3/ Đề tài: Những thuộc tính cá nhân của kiểm toán viên ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán.

 

Nội dung đề tài: xem tại đây

Giải thưởng đã đạt được:

$    - Dự thi EUREKA cấp Thành

 

GVHD: ThS. Châu Minh Trí

Nhóm tác giả: Lớp 13020110

    Nguyễn Đắc Thịnh

    Hoàng Lê Minh

    Lê Huỳnh Anh Thư