CÁC ĐỀ TÀI SHHT ĐÃ BÁO CÁO NĂM HỌC 2015 – 2016

THÁNG

TÊN ĐỀ TÀI

NGƯỜI BÁO CÁO

03/2016

Báo cáo đề cương chi tiết môn Kế toán quốc tế theo chương trình Top 100

Châu Minh Trí

03/2016

Báo cáo đề cương chi tiết môn Kế toán tài chính 1 theo chương trình Top 100

Tô Hồng Thiên

03/2016

Báo cáo đề cương chi tiết môn Kế toán thuế và khai báo thuế theo chương trình Top 100

Võ Thị Thức

04/2016

Báo cáo đề cương chi tiết môn Kế toán quản trị 2 theo chương trình Top 100

Trần Duy Thức

04/2016

Báo cáo đề cương chi tiết môn Nghiên cứu định lượng trong kế toán theo chương trình Top 100

Hoàng Cẩm Trang

05/2016

Báo cáo đề cương chi tiết môn Kiểm toán nội bộ theo chương trình Top 100

Tăng Trí Hùng

06/2016

Báo cáo đề cương chi tiết môn Kế toán mô phỏng theo chương trình Top 100

Đồng Quang Chung

06/2016

Báo cáo đề cương chi tiết môn Kế toán hành chính sự nghiệp theo chương trình Top 100

Tô Hồng Thiên

07/2016

Báo cáo đề cương chi tiết môn BCTC & trách nhiệm giải trình theo chương trình Top 100

Hoàng Cẩm Trang

07/2016

Báo cáo đề cương chi tiết môn Kế toán tập đoàn theo chương trình Top 100

Châu Minh Trí