CÁC ĐỀ TÀI ĐÃ BÁO CÁO JOURNAL CLUB NĂM HỌC 2015 – 2016

THÁNG

TÊN ĐỀ TÀI

NGƯỜI BÁO CÁO

03/2016

Báo cáo slide bài giảng môn Thuế trong doanh nghiệp theo chương trình Top 100

Nguyễn Thị Kim Loan

03/2016

Báo cáo slide bài giảng môn Kế toán tài chính 2 theo chương trình Top 100

Nguyễn Thị Trúc Anh

04/2016

Báo cáo slide bài giảng môn Hệ thống thông tin kế toán theo chương trình Top 100

Đồng Quang Chung

05/2016

Báo cáo slide bài giảng môn Kế toán tài chính 3 theo chương trình Top 100

Tăng Trí Hùng

06/2016

Báo cáo slide bài giảng môn Kế toán quản trị 1  theo chương trình Top 100

Nguyễn Thị Kim Tuyến

06/2016

Báo cáo slide bài giảng môn Kế toán quốc tế  theo chương trình Top 100

Châu Minh Trí

07/2016

Báo cáo slide bài giảng môn Kiểm toán 1  theo chương trình Top 100

Nguyễn Thị Thanh Hương

08/2016

Báo cáo slide bài giảng môn Kế toán quản trị 2  theo chương trình Top 100

Trần Duy Thức

08/2016

Báo cáo slide bài giảng môn Kế toán thuế  theo chương trình Top 100

Võ Thị Thức