Hình ảnh hoạt động tại Trung tâm mô phỏng thực hành kế toán kiểm toán

Hình ảnh học tập tại phòng mô phỏng học kỳ 1 năm học 2012 - 2013

phong mo phong 1

phong mo phong 2

 

Hình ảnh học tập tại phòng mô phỏng học kỳ 2 năm học 2012 - 2013 

phong mo phong 3

phong mo phong 4