Cán bộ quản lý

LÃNH ĐẠO KHOA

 

TÊN CÁN BỘ

CHỨC DANH

THÔNG TIN LIÊN LẠC

TS. Lê Thị Mỹ Hạnh

Trưởng khoa Kế toán
Trưởng bộ môn Kế toán 2

  lethimyhanh@tdt.edu.vn

TS. Tăng Trí Hùng

Trưởng bộ môn Kiểm toán

tangtrihung@tdt.edu.vn

Th.S Phan Hoài Vũ

Trưởng bộ môn Kế toán 1

phanhoaivu@tdt.edu.vn