KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 4/2015- HỆ CHÍNH QUY

Nội dung chi tiết kế hoạch -> Xem tại đây

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TỐT NGHIỆP THÁNG 9/2014 HỆ LT, VLVH, VB2

Xem chi tiết tại đây.

KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP THÁNG 4/2014 HỆ CHÍNH QUY

Xem kế hoạch chi tiết tại đây

KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP THÁNG 4/2014 HỆ LT, VLVH, VB2

Xem chi tiết tại đây