KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP THÁNG 9 NĂM 2013 ĐỐI VỚI HỆ CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Kế hoạch tốt nghiệp tháng 9/2013 đối với hệ Cao đẳng - Đại học chính quy. Xem chi tiết tại đây

KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP THÁNG 9 NĂM 2013 ĐỐI VỚi HỆ LIÊN THÔNG

Kế hoạch tốt nghiệp tháng 9/2013 đối với hệ Liên thông, Vừa học vừa làm, Văn bằng 2. Xem chi tiết tại đây