ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP VÀ MÔN THI TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI HỆ NGOÀI CHÍNH QUY (HỆ VĂN BẰNG 2, LIÊN THÔNG THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ)

I/ Điều kiện thi tốt nghiệp:

1/ Hệ VB2 ( bậc Đại học) :

- Tích lũy được 74 tín chỉ.

- Đã đạt thực tập tốt nghiệp.

- Không nợ môn cốt lõi do khoa qui định : Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính A1, Kế toán tài chính A2, Kế toán tài chính A3, Kế toán tài chính A4, Kế toán quản trị A

2/ Hệ Liên thông:

a/ Liên thông từ Từ trung cấp – Cao đẳng

- Tích lũy được 44 tín chỉ.

- Đã đạt thực tập tốt nghiệp.

- Không nợ môn cốt lõi do khoa qui định: Kế toán chi phí A (CĐ), Kiểm toán đại cương.

b/ Liên thông từ Trung cấp – Đại học

- Tích lũy được 76 tín chỉ.

- Đã đạt thực tập tốt nghiệp.

- Không nợ môn cốt lõi do khoa qui định: Kế toán tài chính A4, Kế toán quản trị A, Kế toán chi phí A , Kiểm toán đại cương, Kiểm toán báo cáo tài chính.

c/ Liên thông từ Cao đẳng – Đại học

- Tích lũy được 30 tín chỉ.

- Đã đạt thực tập tốt nghiệp.

- Không nợ môn cốt lõi do khoa qui định: Kế toán tài chính A4, Kế toán quản trị A, Kế toán chi phí A, Kiểm toán báo cáo tài chính.

II/ Môn thi tốt nghiệp:

1/ Hệ VB2 ( bậc Đại học) :

     - Môn cơ sở: Nguyên lý kế toán

     - Môn chuyên ngành ( tổng hợp): Kế toán tài chính + Kế toán quản trị

2/ Hệ Liên thông:

a/ Liên thông từ Từ trung cấp – Cao đẳng

- Môn cơ sở: Kế toán tài chính

- Môn chuyên ngành : Kế toán chi phí

b/ Liên thông từ Từ trung cấp – Đại học

- Môn cơ sở: Kế toán tài chính

- Môn chuyên ngành : Kế toán quản trị

c/ Liên thông từ Cao đẳng- Đại học

- Môn cơ sở: Kế toán tài chính

- Môn chuyên ngành : Kế toán quản trị