ĐIỀU KIỆN THỰC TẬP - THI TỐT NGHIỆP - MÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ BẢO VỆ KHÓA LUẬN ĐỐI VỚI HỆ CHÍNH QUY THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

1/ Điều kiện thực tập tốt nghiệp:

a/ Bậc Cao đẳng: Tại thời điểm xét điều kiện thực tập tốt nghiệp, sinh viên phải:

- Tích lũy được 63 tín chỉ.

- Đã học qua các môn thuộc phần kiến thức chuyên ngành ( Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính A1, Kế toán tài chính A2, Kiểm toán đại cương)

b/ Bậc Đại học: Tại thời điểm xét điều kiện thực tập tốt nghiệp, sinh viên phải:

- Tích lũy được 98 tín chỉ.

- Đã học qua các môn thuộc phần kiến thức chuyên ngành ( Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính A1, Kế toán tài chính A2, Kế toán tài chính A3, Kế toán chi phí A, Kiểm toán đại cương, Kiểm toán báo cáo tài chính)

2/ Điều kiện thi tốt nghiệp:

a/ Bậc Cao đẳng :

- Tích lũy được 87 tín chỉ.

- Đã đạt thực tập tốt nghiệp.

- Không nợ môn cốt lõi do khoa qui định ( môn Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính A1, Kế toán tài chính A2, Kế toán tài chính A3, Kế toán chi phí A, Kiểm toán đại cương, Kế toán thuế...)

b/ Bậc Đại học:

- Tích lũy được 125 tín chỉ.

- Đã đạt thực tập tốt nghiệp.

- Không nợ môn cốt lõi do khoa qui định ( môn Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính A1, Kế toán tài chính A2,Kế toán tài chính A3, Kế toán quản trị A, Kế toán chi phí A, Kiểm toán đại cương, Kiểm toán báo cáo tài chính, Kế toán thuế).

3/ Môn thi tốt nghiệp:

a/ Bậc Cao đẳng:

- Môn cơ sở: Nguyên lý kế toán

- Môn chuyên ngành ( Kế toán tài chính + Kế toán chi phí )

b/ Bậc Đại học:

- Môn cơ sở: Nguyên lý kế toán

- Môn chuyên ngành (tổng hợp) : Kế toán tài chính (bắt buộc) + Kế toán quản trị hoặc Kiểm toán ( tự chọn 1 trong 2 phần)

4/ Điều kiện bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: ( đối với Bậc Đại học)

- Đủ điều kiện thi tốt nghiệp

          - Điểm trung bình chung tích lũy của các môn chuyên ngành từ 7,0 trở lên xét theo từng khóa.