Danh sách GVHD tập sự nghề nghiệp đợt bổ sung

Khoa Kế toán gửi các em sinh viên danh sách GVHD tập sự nghề nghiệp đợt bổ sung. 

Chi tiết trong file đính kèm. 

Các em đọc thêm các quy định theo link sau nhé: 

http://kt.tdt.edu.vn/cong-tac-tot-nghiep/cong-tac-lien-quan-thuc-tap-tot-nghiep/1440-ke-hoach-tap-su-nghe-nghiep-dot-2-nam-hoc-2016-2017-he-chinh-quy-lop-thuong-lop-clc-he-lien-thong-ban-ngay-va-mot-so-noi-dung-can-biet.html

 

Kế hoạch chung về thời gian đóng học phí tập sự nghề nghiệp và thi kỹ năng thực hành chuyên môn. Tuy nhiên, thời gian đóng học phí đã hoãn lại, các em chờ thông báo tiếp theo của khoa trên website. 

http://kt.tdt.edu.vn/cong-tac-tot-nghiep/cong-tac-lien-quan-thuc-tap-tot-nghiep/1453-ke-hoach-tap-su-nghe-nghiep-thang-2-2017.html