THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG TIỀN HỌC PHÍ HKI/ NĂM HỌC 2013 - 2104 HỆ CHÍNH QUY

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG                                                                                  Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

         -----------------------                                                                                                                       ------------------

   Số:35/2013/PTC-TB                                    TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2013

THÔNG BÁO

     (V/v Nộp học phí học kỳ 1 năm 2013 – 2014 )

Căn cứ theo kế hoạch thu học phí học kỳ I năm 2013 - 2014 của bậc Đại học, Cao đẳng chính qui được Ban giám hiệu phê duyệt. Nay Phòng tài chính thông báo thời gian thu học phí học kỳ 1 năm học 2013 – 2014 như sau:

Xem tiếp...