THÔNG BÁO ĐÓNG TIỀN HỌC PHÍ HỌC KỲ HÈ/2013 - 2014 HỆ CHÍNH QUY

Xem thông báo chi tiết tại đây.

THÔNG BÁO NHÓM MÔN HỌC HỦY TRONG HỌC KỲ HÈ/2013 - 2014

Xem danh sách môn học bị hủy tại đây.

THÔNG BÁO ĐÓNG TIỀN HỌC PHÍ HỌC KỲ 2/2013 - 2014 HỆ CHÍNH QUY - ĐỢT 4

Xem thông báo chi tiết tại đây.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG TIỀN HỌC PHÍ HỌC KỲ DỰ THÍNH 2 NĂM HỌC 2013 - 2014

Xem thông báo chi tiết tại đây.