THÔNG BÁO V/V NỘP HỌC PHÍ HK 1, NH 2014-2014, HỆ LIÊN THÔNG-VLVH-VB2

Nội dung thông báo -> xem tại đây

Hướng dẫn thanh toán học phí qua ngân hàng -> xem tại đây

Lưu ý : thời gian nộp từ ngày 01/10 đến 17/10/14

THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ DỰ THÍNH 1, NĂM HỌC 2014-2015, CÁC HỆ

Nội dung chi tiết -> xem tại đây

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP TIỀN HỌC PHÍ HỌC KỲ 1/2014 - 2015 HỆ CHÍNH QUY

Xem thông báo chi tiết tại đây.