DANH SÁCH SINH VIÊN BI XỬ LÝ CẤM THI CUỐI KỲ 1, NH 15-16 DO NỢ HỌC PHÍ

 

Danh sách sinh viên bị cấm thi do nợ học phí -> xem tại đây

 

DANH SÁCH SINH VIÊN BI XỬ LÝ CẤM THI GIỮA KỲ 1, NH 15-16 DO NỢ HỌC PHÍ

Danh sách sinh viên bị cấm thi -> xem tại đây

KẾ HOẠCH XỬ LÝ HỌC VỤ ( XÓA TÊN) VÀ CẢNH BÁO HỌC VỤ BẬC ĐH, CĐ - HỆ CHÍNH QUY- THÁNG 9/2015

- Nội dung chi tiết kế hoạch -> Xem tại đây

- danh sách SV bị xử lý học vụ ( xóa tên) và cảnh báo học vụ -> Xem tại đây

THÔNG BÁO V/V ĐÓNG TIỀN HỌC PHÍ HỌC KỲ 2, NH 2014-2015, ĐỢT 4- HỆ CHÍNH QUY

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên không bị cấm thi cuối kỳ, Phòng Tài chính thông báo thu học phí đợt 4, nội dung chi tiết -> xem tại đây