LỊCH THI CUỐI HỌC KỲ 2/2013 - 2014 HỆ CHÍNH QUY

Xem chi tiết tại đây.

LỊCH THI CUỐI HỌC KỲ 2/2013 - 2014 LỚP CHẤT LƯỢNG CAO

Xem chi tiết tại đây.

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ CẤM THI HỌC KỲ 2/2013 - 2014

Xem danh sách chi tiết tại đây.

LỊCH THI GIỮA KỲ HỌC KỲ DỰ THÍNH 2 NĂM HỌC 2013-2014

Xem chi tiết tại đây.