ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

NGÀNH ĐÀO TẠO               : KẾ TOÁN

THỜI GIAN ĐÀO TẠO        : 4 NĂM

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC: 143 TÍN CHỈ

STT

TÊN MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

1

Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

5

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

3

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

3

4

Pháp luật đại cương

2

5

Phương pháp học đại học

2

6

Kỹ năng làm việc nhóm

2

7

Kỹ năng lập hồ sơ xin việc & Trả lời phỏng vấn

1

8

Toán C1

2

9

Toán C2

2

10

Quy hoạch tuyến tính

2

11

Xác xuất thống kê

3

12

Cơ sở tin học 1

2

13

Cơ sở tin học 2

2

14

Anh văn 1

3

15

Anh văn 2

3

16

Anh văn 3

3

17

Anh văn 4

3

18

Anh văn 5

3

19

Anh văn 6

3

20

Bơi lội

0

21

Giáo dục thể chất 1

0

22

Giáo dục thể chất 2

0

23

Giáo dục quốc phòng- Học phần 1

0

24

Giáo dục quốc phòng- Học phần 2

0

25

Giáo dục quốc phòng- Học phần 3

0

26

Giáo dục quốc phòng- Học phần 4

0

27

Kinh tế vi mô

3

28

Kinh tế vĩ mô

3

29

Luật kinh doanh

3

30

Nguyên lý quản trị

3

31

Nguyên lý Maketing

3

32

Nguyên lý kế toán

3

33

Thống kê trong kinh doanh và kinh tế

3

34

Tài chính tiền tệ

3

35

Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

3

36

Kinh tế lượng

3

37

Thuế

3

38

Thị trường chứng khoán

3

39

Quản trị tài chính doanh nghiệp B

3

40

Kế toán tài chính A1

4

41

Kế toán tài chính A2

4

42

Kế toán tài chính A3

4

43

Kế toán thuế

4

44

Kế toán Mỹ

3

45

Kế toán chi phí A

4

46

Kế toán quản trị A

4

47

Kiểm toán đại cương

2

48

Kiểm toán báo cáo tài chính

3

49

Hệ thống thông tin kế toán

3

50

Phần mềm ứng dụng trong kế toán

3

51

Chuyên đề nghiên cứu ( kế toán)

2

Chọn 2/4 môn tự chọn (6/12 tín chỉ)

52

Phân tích báo cáo tài chính

3

Kế toán hành chính sự nghiệp

3

Kế toán ngân hàng

3

Kiểm toán nội bộ

3

53

Thực tập tốt nghiệp

 

54

Thi tốt nghiệp hoặc khóa luận