CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

NGÀNH ĐÀO TẠO               : KẾ TOÁN

THỜI GIAN ĐÀO TẠO        : 3 NĂM

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC           : 107 TÍN CHỈ

STT

TÊN MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

1

Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

5

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

3

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

3

4

Pháp luật đại cương

2

5

Kỹ năng lập hồ sơ xin việc & Trả lời phỏng vấn

1

6

Toán C1

2

7

Toán C2

2

8

Quy hoạch tuyến tính

2

9

Xác xuất thống kê

3

10

Cơ sở tin học 1

2

11

Cơ sở tin học 2

2

12

Anh văn 1

3

13

Anh văn 2

3

14

Anh văn 3

3

15

Anh văn 4

3

16

Bơi lội

0

17

Giáo dục thể chất 1

0

18

Giáo dục quốc phòng- Học phần 1

0

19

Giáo dục quốc phòng- Học phần 2

0

20

Giáo dục quốc phòng- Học phần 3

0

21

Kinh tế vi mô

3

22

Kinh tế vĩ mô

3

23

Luật kinh doanh

3

24

Nguyên lý quản trị

3

25

Nguyên lý Maketing

3

26

Nguyên lý kế toán

3

27

Thống kê trong kinh doanh và kinh tế

3

28

Tài chính tiền tệ

3

29

Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

3

30

Thuế

3

31

Quản trị tài chính doanh nghiệp B

3

32

Kế toán tài chính A1

4

33

Kế toán tài chính A2

4

34

Kế toán tài chính A3

4

35

Kế toán thuế

4

36

Kế toán chi phí A (CĐ)

2

37

Kiểm toán đại cương

2

38

Phần mềm ứng dụng trong kế toán

3

39

Chuyên đề nghiên cứu ( kế toán)

2

40

Kế toán hành chính sự nghiệp hoặc Kế toán ngân hàng hoặc Kiểm toán nội bộ

3

41

Thực tập tốt nghiệp

 

42

Thi tốt nghiệp