LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO          : ĐẠI HỌC

NGÀNH ĐÀO TẠO               : KẾ TOÁN

THỜI GIAN ĐÀO TẠO        : 1.5 NĂM

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC           : 43 TÍN CHỈ

STT

TÊN MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

1

Phương pháp học đại học

2

2

Kỹ năng làm việc nhóm

2

3

Anh văn 5

3

4

Anh văn 6

3

5

Giáo dục thể chất 3

0

6

Giáo dục quốc phòng

0

7

Kế toán tài chính A4

3

8

Kế toán quản trị A

4

9

Kế toán chi phí A

2

10

Kế toán Mỹ

3

11

Hệ thống thông tin kế toán

3

12

Kiểm toán báo cáo tài chính

3

13

Chuyên đề nghiên cứu

2

14

Kế toán quốc tế hoặc Kiểm toán nội bộ hoặc Kế toán HCSN

3

15

Kinh tế lượng

3

16

Thị trường chứng khoán

3

17

Thực tập tốt nghiệp

 

18

Thi tốt nghiệp