LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO          : ĐẠI HỌC

NGÀNH ĐÀO TẠO               : KẾ TOÁN

THỜI GIAN ĐÀO TẠO        : 2.5 NĂM

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC           : 94 TÍN CHỈ

STT

TÊN MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

1

Các nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin

5

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

3

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

3

4

Phương pháp học đại học

2

5

Kỹ năng làm việc nhóm

2

6

Anh văn 3

3

7

Anh văn 4

3

8

Anh văn 5

3

9

Anh văn 6

3

10

Toán cao cấp C1

2

11

Toán cao cấp C2

2

12

Quy hoạch tuyến tính

2

13

Xác suất thống kê

3

14

Giáo dục thể chất 3

0

15

Giáo dục quốc phòng

0

16

Nguyên lý quản trị

3

17

Tài chính tiền tề

3

18

Kế toán tài chính A4

3

19

Phân tích báo cáo tài chính

3

20

Kế toán quản trị A

4

21

Kế toán chi phí A

4

22

Kế toán Mỹ

3

23

Hệ thống thông tin kế toán

3

24

Kiểm toán đại cương

2

25

Kiểm toán báo cáo tài chính

3

26

Chuyên đề nghiên cứu

2

27

Kế toán quốc tế hoặc Kiểm toán nội bộ hoặc Kế toán HCSN

3

28

Kinh tế lượng

3

29

Thị trường chứng khoán

3

30

Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

2

31

Thanh toán quốc tế

2

32

Phần mềm ứng dụng trong kế toán

3

33

Thực tập tốt nghiệp

 

34

Thi tốt nghiệp