Kế hoạch thực hiện và hướng dẫn thực hiện chuyên đề nghiên cứu học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 bậc đại học, kèm danh sách giảng viên hướng dẫn

Khoa Kế toán thân gửi đến các bạn sinh viên:

Danh sách phân công hướng dẫn

I. Hệ Đại học

1. Danh sách phân công GV HD CĐNC HK1 Năm học 2016- 2017 đối với bậc đại học chính quy . Vui lòng xem tại đây

2. Danh sách phân công GV HD CĐNC HK1 Năm học 2016- 2017 đối với bậc đại học liên thông . Vui lòng xem tại đây

II. Hệ cao đẳng

3. Danh sách phân công GV HD CĐNC HK1 Năm học 2016- 2017 đối với bậc cao đẳng chính quy. Vui lòng xem tại đây

Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện 

I. Hệ Đại học

1. Kế hoạch thực hiện, hướng dẫn, biểu mẫu thực hiện CĐNC của bậc đại học theo định hướng thực tế tại Doanh nghiệp. Vui lòng xem tại đây

2. Kế hoạch thực hiện, hướng dẫn, biểu mẫu thực hiện CĐNC của bậc đại học theo hướng tiếp cận văn bản. Vui lòng xem tại đây

II. Hệ cao đẳng

1. Kế hoạch thực hiện, sẽ được công bố sau khi gặp buổi sinh hoạt quy chế đầu tiên. Quy định và hướng dẫn vui lòng xem tại đây

Lưu ý: hệ Cao đẳng bắt buộc SV phải tham gia phổ biến triển khai, hướng dẫn thực hiện CĐNC vào thứ 5 ngày 15/09/2016 lúc 17h30 tại phòng sẽ được thông báo qua email. Có điểm danh Sv tham gia.