KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016 BẬC ĐẠI HỌC, KÈM DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Khoa Kế toán thân gửi đến các bạn sinh viên:

1. Danh sách phân công GV HD CĐNC HK2 Năm học 2015- 2016 đối với bậc đại học chính quy (file excel gồm 3 sheet ). Vui lòng xem CDNC_hk_2_1516_chinh_quy_DH_da_cap_nhat.xls

2. Danh sách phân công GV HD CĐNC HK2 Năm học 2015- 2016 đối với bậc đại học liên thông . Vui lòng xem CDNC_hk_2_1516_lien_thong.xls

3. Danh sách phân công GV HD CĐNC HK2 Năm học 2015- 2016 đối với bậc cao đẳng chính quy. Vui lòng xem CDNC_hk_2_1516_chinh_quy_CD_da_cap_nhat.xls

4. Kế hoạch thực hiện, hướng dẫn, biểu mẫu thực hiện CĐNC của bậc đại học theo định hướng thực tế tại Doanh nghiệp. Vui lòng xemHUONG_DAN_THUC_HIEN_CDNC_THUC_TE_DN_-_CHUAN-8.9.15.doc


5. Kế hoạch thực hiện, hướng dẫn, biểu mẫu thực hiện CĐNC của bậc đại học theo hướng tiếp cận văn bản. Vui lòng xem 1._HUONG_DAN_THUC_HIEN_CDNC_huong_tiep_can_van_ban.doc

6. Kế hoạch thực hiện, hướng dẫn, biểu mẫu thực hiện CĐNC của bậc Cao đẳng theo hướng định hướng thực tế doanh nghiệp. Vui lòng xem NOI_DUNG_CHUYEN_DE_NC_CAO_DANG_14.9.15.docx

Lưu ý: hệ Cao đẳng bắt buộc SV phải tham gia phổ biến triển khai, hướng dẫn thực hiện CĐNC vào thứ 4 ngày 27/01/2016 lúc 17h30 tại B113. Có điểm danh Sv tham gia.