KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016 BẬC ĐẠI HỌC, KÈM DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Khoa Kế toán thân gửi đến các bạn sinh viên:

1. Danh sách phân công GV HD CĐNC HK1 Năm học 2015- 2016 đối với bậc đại học chính quy (file excel gồm 3 sheet ). Vui lòng xem tại đây

2. Danh sách phân công GV HD CĐNC HK1 Năm học 2015- 2016 đối với bậc đại học liên thông (file excel gồm 2 sheet ). Vui lòng xem tại đây


3. Kế hoạch thực hiện, hướng dẫn, biểu mẫu thực hiện CĐNC của bậc đại học theo định hướng thực tế tại Doanh nghiệp. Vui lòng xem tại đây

4. Kế hoạch thực hiện, hướng dẫn, biểu mẫu thực hiện CĐNC của bậc đại học theo hướng tiếp cận văn bản. Vui lòng xem tại đây.

Lưu ý: hệ Cao đẳng Khoa đang khảo sát giờ giờ học và sau khi tổng kết sẽ gửi đến các bạn thông tin giờ học và hướng dẫn thực hiện CĐNC CĐ.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014 - 2015 BẬC ĐẠI HỌC, KÈM DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Khoa Kế toán thân gửi đến các bạn sinh viên:

1. Danh sách phân công GV HD CĐNC HK2 Năm học 2014- 2015 đối với bậc đại học (file excel gồm 2 sheet CQ - LT). Vui lòng xem tại đây.
2. Kế hoạch thực hiện và Hướng dẫn thực hiện CĐNC của bậc đại học. Vui lòng xem tại đây.

Lưu ý: hệ Cao đẳng khoa sẽ triển khai sau.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014 - 2015

Hướng dẫn thực hiện xem tại đây.

Danh sách giảng viên hướng dẫn xem tại đây.