Thông báo kết quả xử lý quá hạn đào tạo Tháng 10/2016 hệ Chính quy

Căn cứ quy chế học vụ học chế tín chỉ 962/2013/QĐ-TĐT ngày 15/08/2013, Nhà trường ban hành kế hoạch và danh sách sinh viên về cảnh báo và xử lý học vụ sinh viên hệ chính quy thuộc diện quá hạn đào tạo tháng 10/2016

Nay nhà trường thông báo kết quả xử lý quá hạn đào tạo:

Danh sách sinh viên được gia hạn đào tạo xem chi tiết tại đây

Sinh viên được gia hạn phải lên kế hoạch trả nợ các môn học và phải hoàn thành chương trình học. Nếu vẫn tiếp tục nằm trong danh sách xử lý quá hạn đào tạo nhà trường sẽ xử lý theo quy định.

Sinh viên xem Kế hoạch tổ chức lớp ôn tập cho sinh viên được gia hạn đào tạo và các môn không còn mở trong chương trình đào tạo