THÔNG BÁO LỊCH HỌC BÙ MÔN KẾ TOÁN CHI PHÍ A

Lịch học bù của nhóm 2: ngày 10/1/2015 (Từ tiết 7 đến tiết 11) tại phòng B205

Lịch học bù của nhóm 1: ngày 17/1/2015 (Từ tiết 7 đến tiết 11) tại phòng B205