CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

- Phiếu đăng ký tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên : tải tại đây

- Mẫu báo cáo tiến độ : tải tại đây

- Phiếu nhận xét Hội đồng nghiệm thu : tải tại đây

- Mẫu đề cương chi tiết : tải tại đây

- Phiếu nhận xét của Giảng viên hướng dẫn : tải tại đây