CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY

Các biểu mẫu liên quan đến công tác thực tập tốt nghiệp tham khảo các mẫu văn bản sau đây :

- Quy định về việc thực hiện báo cáo thực tập : tải tại đây

- Quy đinh nội dung và hình thức trình bày báo cáo thực tập tốt nghiêp : tải tại đây