CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC SINH VIÊN

Sinh viên có nhu cầu xử lý các vấn đề liên quan đến công tác học sinh - sinh viên tham khảo các mẫu văn bản sau :

- Đơn xin cấp sổ ưu đãi giáo dục : tải tại đây => 6don_xin_cap_so_uu_dai_giao_duc-mau_01--gd-ctsv.doc

- Đơn đề nghị miễn giảm học phí : tải tại đây => DON_DE_NGHI_MIEN_GIAM_HOC_PHI.doc

- Đơn đề nghị xác nhận học sinh sinh viên : tải tại đây => giay_chung_nhan_hssv_sa.doc

- Đơn xin vay vốn ngân hàng : tải tại đây => Mau_don_xin_vay_von_ngan_hang.doc

- Đơn đề nghị xác nhận quá hạn đào tạo nhưng vẫn còn nợ môn học : tải tại đây => qua_han_dao_tao-sv_con_no_mon_hoc_2.doc